Diogelu rhanbarthol

Cefnogir y trydydd sector gan strwythurau diogelu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol yn cynnig gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau datblygu ar gyfer diogelu, gyda gwybodaeth leol am asiantaethau arbenigol a mynediad at hyfforddiant. Mae ganddynt hefyd rôl yn gweithio mewn partneriaeth â’u byrddau diogelu rhanbarthol.

Tabl yn ol rhanbarth

Byrddau diogelu rhanbarthol ledled Cymru: Chwe Bwrdd Diogelu Plant a chwe Bwrdd Diogelu Oedolion – amddiffyn ac atal plant ac oedolion mewn perygl rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso

Mae Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol wedi’i sefydlu i wneud y canlynol:

  • cefnogi a chynghori’r Byrddau Diogelu, gyda’r bwriad o sicrhau eu bod yn effeithiol
  • adrodd ynghylch pa mor ddigonol ac effeithiol yw’r trefniadau i ddiogelu plant ac oedolion yng Nghymru
  • gwneud argymhellion i Weinidogion Cymru ynghylch ffyrdd o wella’r trefniadau hynny.

http://gov.wales/topics/health/socialcare/safeguar...

Yr adran Diogelu yn Llywodraeth Cymru sy’n arwain gwaith diogelu ond cefnogir hyn yn Llywodraeth Cymru drwyddi draw, fel mae’r eitem isod yn ei ddangos.

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidogion i gefnogi Wythnos Diogelu 2016. Rydyn ni'n croesawu'r cyfle hwn i gydnabod gwaith staff y rheng flaen ac i godi ymwybyddiaeth o'r rôl sydd gan bawb i'w chwarae wrth ddiogelu plant ac oedolion